એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન : 2018-19ની ડેટા એન્ટ્રી માટે

20:00 |

Read More

શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ 2018-19 સંદર્ભે નોમીનેશન ફોર્મ ભરવા અહીં કલીક કરો.

00:50 |
નોંધ : 

૧. શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સંદર્ભે ડાંગ જીલ્લાની શાળાઓએ ઓન લાઇન નોમીનેશન ફોર્મ અથવા ઓફ લાઇન નોમીનેશન ફોર્મ બેમાંથી એક જ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

૨. ઓફ લાઇન નોમીનેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી સંપૂર્ણ ભરીને ડાયેટ,વઘઇ કચેરી ખાતે લેકચરર શ્રી યુ. એન. પટેલને જમા કરવાના રહેશે.

3.  શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સંદર્ભે ઓન લાઇન નોમીનેશન ફોર્મ સંપૂર્ણ ભર્યા બાદ  SUBMIT (સબમીટ ) બટન પર કલીક(Click) કરવું.

Read More

Guideline for Science Maths exhibition 2018-19 English HINDI VERSION

23:40 |

Read More

વાંચન લેખન ગણન અને નિદાન – ઉપચારાત્મક કાર્ય – સર્વાગી શિક્ષણ મોડયુલ ધો. 1 થી 8

04:17 |

Read More

Annual Planning (Revised)Of DIET - Waghai 2018-19

03:22 |

Read More

ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન ૨૦૧૮-૧૯

01:42 |

Read More

DIET-Waghai E-Magazine Vananchal-14 Click On Read More

00:58 |

Read More