STAFF INFORMATIONઅધિકારી/કર્મચારી (શૈ.અને બિન શૈક્ષ.)ની માહિતી .
(Update On  01/08/2018)To See Details Of Staff  With Photograph Pls. Click 


ક્રમ
અધિકારી/ કર્મચારીનું નામ
હોદ્‌દો
શાખા
લાયકાત
જન્‍મતારીખ
ખાતામાં દા.તા.
1
ડો. બી.એમ. રાઉત
પ્રાચાર્ય
પીએસટીઈ

બી.એ.,એમ.એ., બી.એડ
પ/પ/૧૯૭૧

૩/પ/૧૯૯૭

શ્રી એ.બી. પટેલ
સિ.લેકચરર

આઈ.એફ. આઈ.સી
બી.એ.,એમ.એ.,  બી.એડ.,એમ.એડ.  
૧/૬/૧૯૭૦

રપ/૮/૧૯૯૮

શ્રી સી. સી. પંચોલી
સિ.લેકચરર

ઈ.ટી
બી.એસ.સી, એમ.એસ.સી, બી.એડ,પી.જી.ડી.ઇન એસએસઈ.
૧૬/૩/૧૯૭ર
૧૩/પ/૧૯૯૯
શ્રી બી.જે. ગાવિત

સિ.લેકચરર

સી.એમ.ડી.ઈ

બી.એ.,એમ.એ.,  બી.એડ.,એમ.એડ.
૧/૬/૧૯૭ર

ર૦/૧/ર૦૧૧

શ્રી આર.બી. ચૌર્યા
જુ.લેકચરર
પીએસટીઈ
બી.એ.,એમ.એ., બી.એડ.
૧૦/પ/૧૯૭૩
૧/૭/૧૯૯૮
શ્રી વાય.એચ. ચૌધરી
જુ.લેકચરર
પીએસટીઈ
કોમર્શીયલ આર્ટ ટીચર ડીપ્‍લોમા
૧૪/૩/૧૯૭૪
૩/૭/૧૯૯૮
શ્રી સી.ડી. ગવળી
જુ.લેકચરર
પીએસટીઈ
બી.એ.,એમ.એ, બી.એડ
૧૬/૭/૧૯૬૭
રપ/૮/૧૯૯૮
શ્રી આર.જી. ચૌધરી
જુ.લેકચરર
ડી.આર.યુ
બી.એ.,એમ.એ, બી.એડ
૧/૬/૧૯૬૬
રપ/૮/૧૯૯૮
ડો.  બી.એસ. ઠકકર
જુ.લેકચરર
આઈ.એફ.  આઈ.સી.
બી.એ.,એમ.એ.,બી.એડ., એમ.એડ.
૧૩/૭/૧૯૮૦
ર૧/૧/ર૦૧૧
૧૦
ડો.  યુ.એન. પટેલ
જુ.લેકચરર
સી.એમ.ડી.ઈ
બી.આર.એસ., ડી.બી.એડ., એમ. એ., એમ,એડ. એમફીલ
૧/૬/૧૯૭૩
૩૦/૧૧/ર૦૧૦
૧૧
શ્રીમતી પી.એન. પટેલ
જુ.લેકચરર
પી. એન્‍ડ એમ.
બી.કોમ.,એમ કોમ., બી.એડ, એમ.એડ
૪/૬/૧૯૭૭
૧/૧ર/ર૦૧૦
૧ર
શ્રી એચ.આર. ચૌધરી
ટેકનિશિયન
ઈ.ટી
ડીપ્‍લોમા ઈન ઈલેકટ્રોનીકસ, PGDCA
ર૩/૧૦/૧૯૭પ
ર૭/૧૧/૧૯૯૭
૧૩
શ્રી સી.આર. પટેલ
હેડકલાર્ક
વહીવટી
એસ.એસ.સી
૧/૬/૧૯૬૩
૯/૯/૧૯૮પ
૧૪
શ્રી બી.આર. કુકણા
હેડકલાર્ક
વહીવટી
એસ.એસ.સી
૧/૬/૧૯૬ર
૬/૪/૧૯૮૪
૧૫
શ્રી ટી. એસ. ચૌધરી.
સિ.  કલાર્ક
વહીવટી
બી.એ.,એમ.એ.,બી.એડ., એમ.એડ.
૧૧/૦૭/૧૯૮૯
૨૭/૦૪/૨૦૧૮
૧૬
શ્રી આર. એચ. પટેલ
સિ.  કલાર્ક
વહીવટી
બી.કોમ.,
૦૭/૦૪/૧૯૯૩
૨૦/૦૪/૨૦૧૮
૧૭
શ્રી એ.એચ. સુડેસરા
પટાવાળા
વહીવટી
એસ.એસ.સી
ર૯/૭/૧૯૭પ
૩૦/પ/ર૦૦૩
૧૮
શ્રી એ.વી.પઠાન
પટાવાળા
વહીવટી
ધો-9 પાસ
૦૫/૦૫/૧૯૬૮
૧૧/૦૭/૨૦૧૭0 comments:

Post a Comment